trosglwyddo i ni

dewiswch faethu cymru Pen-y-bont ar Ogwr

Rydych chi’n barod wedi gwneud y penderfyniad anhygoel i wneud gwahaniaeth drwy faethu plant. Ydych chi nawr yn ystyried trosglwyddo i’ch awdurdod lleol?

Fel rhwydwaith cydweithredol o 22 o wasanaethau maethu nid-er-elw yng Nghymru, mae gennyn ni un genhadaeth gyffredin: cefnogi a grymuso ein holl ofalwyr maeth ac, yn ei dro, y plant sydd yn eu gofal. Rydyn ni’n gweithio i greu dyfodol mwy disglair i bobl ifanc yn eich ardal chi.

Drwy gael rhieni maeth yn gweithio gyda ni yn hytrach nag ar gyfer asiantaethau annibynnol, mae modd i ni ganolbwyntio’n well ar y nod yma. Mae’n golygu mwy o fuddsoddi mewn gwasanaethau cymorth i blant, eu teuluoedd, a rhieni maeth.

Os ydych chi’n rhiant maeth gydag awdurdod lleol arall, asiantaeth, neu sefydliad trydydd sector, ond rydych chi am drosglwyddo i Faethu Cymru Pen-y-bont, darllenwch isod am ragor o wybodaeth.

Family walking down to the beach

manteision maethu gyda'ch awdurdod lleol

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu lefel eithriadol o ofal a chymorth i blant a rhieni maeth. A ninnau’n sefydliad nid-er-elw, mae’r holl gyllid rydyn ni’n ei dderbyn yn mynd tuag at y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu, at eich hyfforddiant a’ch cymorth, ac yn cael ei ailfuddsoddi yn ein rhieni maeth. Dydyn ni ddim yn gwneud elw ar blant sy’n derbyn gofal. Wrth faethu gyda’ch awdurdod lleol, rydych yn helpu i leihau’r cyfle i wneud elw allan o blant mewn gofal.

Family on the beach smiling as boy lifts arms in excitement

yr hyn rydym yn ei gynnig ym Maethu Cymru Pen-y-bont

  • Rhwydwaith o dros 70 o ofalwyr maeth wedi eu lleoli ym Pen-y-bont, gyda chyfleodd mentora gan ofalwyr profiadol – our liaison carers
  • Lwfans ariannol hael. Er enghraifft ar hyn o bryd ym Merthyr mae yno ofalwyr maeth sy’n derbyn rhwng £12,782 a £43, 056 y flwyddyn
  • Cefnogaeth 24 awr
  • Aelodaeth hamdden am ddim i bawb yn eich cartref
  • Cyfarwyddyd, cefnogaeth a hyfforddiant yn cynnwys y gwasanaeth ymyrraeth therapiwtig MAPSS gan Y Clinig Ymddygiad (The Behaviour Clinic)
  • Ymgynghoriadau misol i rannu safbwyntiau yn ogystal â gweithgareddau cymdeithasol a digwyddiadau blynyddol i ddangos gwerthfawrogiad

Darllenwch ragor am gefnogaeth a gwobrwyon yma.

Two boys eating ice cream

“Mae ein canfyddiad o faethu gan awdurdodau lleol yn gwbl wahanol nawr o gymharu â chyn i ni drosglwyddo. Mae pobl eisiau i chi feddwl mai ychydig iawn o gefnogaeth sydd ar gael, ond rydyn ni’n teimlo ein bod ni’n cael ein gwerthfawrogi’n fwy nag erioed nawr. Rydym hefyd wedi cael plentyn yn ein gofal ar unwaith, o gymharu ag aros misoedd yn flaenorol.”

Paul a Laura, gofalwyr maeth awdurdod lleol

Mum and daughter smiling at each other

sut i drosglwyddo atom

Mae’r cyfan yn dechrau gyda sgwrs, ac oddi yno gallwn esbonio sut y bydd y broses yn gweithio i chi.

Hoffem wybod y ffordd orau o’ch cefnogi chi wrth i ni symud ymlaen, hoffem ddod i arddel ag unrhyw anghenion sydd gennych a gwneud yn siŵr ein bod ni’n eich adnabod chi tu fewn tu fas er mwyn gallu gweithio allan pa blant fyddai’n gweddu orau i chi a’ch teulu.

Mae’n ddi-lol ac mae gennym brofiad o’r gofalwyr eraill sy’n barod wedi trosglwyddo atom. Rydym wedi dysgu sut i sicrhau bod y trosglwyddiad yn un esmwyth a byddwn yn rhannu gwybodaeth a diweddariadau gyda chi drwy gydol y siwrnai.

Gan eich bod chi eisoes yn rhan o’r byd maethu, bydd y broses yn benodol i chi. Carem sgwrsio gyda chi.

Family walking away from the camera on the beach

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.