eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Os ydych chi eisoes yn maethu yng Nghymru gydag asiantaeth faethu arall, mae trosglwyddo at ein tîm yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn haws nag yr ydych chi’n ei feddwl. Efallai eich bod chi eisoes yn rhan o’n tîm ehangach – os ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, rydych chi’n rhan o Maethu Cymru.

Fel rhwydwaith cydweithredol o 22 o wasanaethau maethu nid-er-elw yng Nghymru, mae gennyn ni un genhadaeth gyffredin: cefnogi a grymuso ein holl ofalwyr maeth ac, yn ei dro, y plant sydd yn eu gofal. Rydyn ni’n gweithio i greu dyfodol mwy disglair i bobl ifanc yn eich ardal chi.

Mae’n broses hawdd i drosglwyddo o asiantaeth faethu arall i’n tîm ym Mhen-y-bont ar Ogwr, felly os ydych chi’n awyddus i ymuno â ni, dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Family walking down to the beach

sut i drosglwyddo aton ni

Mae’n hawdd – cysylltwch â’n tîm lleol.

Yna byddwn ni’n dechrau’r broses o ddod i’ch adnabod chi, i weld sut gallai maethu gyda ni weithio i chi. Os ydych chi’n fodlon bwrw ymlaen â’r trosglwyddo, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch helpu i symud yn ddidrafferth.

Family on the beach smiling as boy lifts arms in excitement

pam trosglwyddo

Mae’r plant sydd yn ein gofal wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud ac rydyn ni’n cymryd ein cyfrifoldeb o ddifri. Byddwn ni’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael eich paru â phlentyn neu berson ifanc sy’n gweddu i’r hyn y gallwch ei gynnig, a fydd cymryd ei le yn eich cartref fel aelod o’r teulu sydd wedi bod yno erioed.

Gyda hyfforddiant pwrpasol a chefnogaeth barhaus, byddwn ni’n eich grymuso i fod y gofalwr maeth gorau y gallwch chi fod, gan eich helpu i wella bywydau plant yn eich ardal.

Family walking away from the camera on the beach

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.