maethu ym mhen-y-bont ar ogwr

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu ym mhen-y-bont ar ogwr

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bob plentyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr amgylchedd diogel i ffynnu ynddo.

Ni yw Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Cysylltwch â ni i holi am faethu.

sut mae'n gweithio

Mae maethu yn ymrwymiad enfawr, ond mae hefyd yn brofiad anhygoel.

Felly, sut rydych chi’n dechrau arni? Byddwn ni’n rhannu popeth y bydd angen i chi ei wybod.

Family on the beach making sandcastles

y broses

Hoffech chi gychwyn ar eich taith faethu gyda ni? Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf, a beth i’w ddisgwyl nesaf, yma.

y broses
Mum and girl sitting on the grass laughing

pwy all faethu?

Daw ein gofalwyr maeth anhygoel o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Holwch i weld a allech chi fod ofalwr maeth hefyd.

pwy all faethu
Family sitting outside at table eating ice cream

cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl wrth ymuno? Mae’r atebion hyn a mwy ar gael yma.

cwestiynau cyffredin

pam maethu gyda ni?

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant unigryw a helaeth i helpu pob gofalwr maeth i wneud y gorau y gallen nhw. Yn ei dro, mae hyn yn helpu i greu dyfodol mwy diogel a disglair i bob plentyn yn ein gofal. I gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r cymorth rydyn ni’n eu cynnig, darllenwch fwy yma.

A boy holding a ball in his hands on the beach

cefnogaeth a manteision

Sut bynnag y bydd ein hangen ni arnoch chi yn ystod eich taith, byddwn ni yma i helpu. Dim ond galwad ffôn sydd ei hangen.

Dysgu mwy.

Connor Allen, former children's Welsh poet laureate stands in front of poem mural in Bridgend, written by teens in care.

murlun ar Brackla Street

'Mae yna stereoteip, dim ond trafferth rydyn ni'n ei wneud yw hi'

Daethom â grŵp o bobl ifanc mewn gofal (11+ oed) ynghyd i rannu eu profiad o gael eu maethu. Gwahoddwyd Connor Allen, cyn Fardd Plant Cymru hefyd i helpu i arwain ein pobl ifanc i ysgrifennu cerdd am eu profiadau. Mae llawer o gamsyniadau am bobl ifanc mewn gofal a nod y gweithdy oedd caniatáu i’w lleisiau gael eu clywed.

darllen am yr hyn a ddigwyddodd
team photo

cwrdd â'r garfan!

dewch i gael sgwrs gyda ni am faethu

dewch i gael sgwrs gyda ni am faethu. bydd y garfan allan yn y gymuned a bydden nhw'n hapus i sgwrsio â chi am faethu plant

cwrdd â'r garfan

Amser Stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth ym mhen-y-bont ar ogwr

Family walking away from the camera on the beach

dod yn ofalwr maeth

cysylltu â ni

  • Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.