sut mae'n gweithio

sut mae'n gweithio

sut mae’n gweithio

Pan fyddwch chi’n dychmygu bod yn rhiant maeth, mae’n debyg eich bod chi’n meddwl am yr ymdeimlad o deulu a ddaw yn ei sgil. Y chwerthin a’r cwlwm agos rhyngoch chi a’r aelod newydd o’ch teulu, y cysylltiad y byddwch chi’n ei ddatblygu.

Mae maethu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn seiliedig ar rwydwaith gweithgar o arbenigwyr maeth lleol, sy’n cynnig arweiniad pryd bynnag y bydd ei angen arnoch. Felly, yn ogystal â’r cwlwm clòs hwnnw, bydd gennych chi gylch llawer ehangach o gysylltiadau, a’r holl gymorth y gallai fod ei angen arnoch chi.

Two boys throwing a ball to each other

gwell gyda’n gilydd

Mae ein tîm ym Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio’n agos gyda phob rhiant maeth a phlentyn, gan eu cefnogi drwy gydol eu taith ar bob cam.

Rydyn ni wedi’n harfogi’n llawn i gynnig lefel ddigyfaddawd o gefnogaeth gan ein bod yn rhan o ymdrech gydweithredol Maethu Cymru. Wedi’r cwbl, ni yw’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Gyda gweithwyr cymdeithasol, therapyddion a gweithwyr proffesiynol profiadol wrth law bob dydd, rydyn ni’n cydweithio i wella dyfodol pob plentyn yn ein gofal.

Mae ein statws nid-er-elw hefyd yn golygu y gallwn ganolbwyntio popeth yn ôl ar galon y gymuned – mae’r holl gyllid a gawn yn mynd tuag at wella’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu ymhellach, ac mae hynny’n union fel y dylai fod.

Mum and two children sitting at a table

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Dydyn ni ddim yn asiantaeth faethu gyffredin. Rydyn ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru, gyda phob un yn cynnig gwasanaeth unigryw ar draws ein cymunedau.

Bydd ein tîm ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu â chi o fewn un diwrnod gwaith ar ôl i chi wneud ymholiad, a’r nod yw ymweld â chi am y tro cyntaf a chwblhau’r broses sgrinio cyn-asesu o fewn 5 diwrnod gwaith, gan wneud y broses gyfan yn gyflym ac yn hawdd.

Mwy o wybodaeth am Maethu Cymru Pen-y-Bont ar Ogwr:

mwy o wybodaeth am maethu cymru pen-y-bont:

Family walking away from the camera on the beach

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.