pam maethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Yma ym Maethu Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, nid dim ond asiantaeth faethu arall ydyn ni. Rydyn ni’n rhan o rwydwaith gydweithredol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol nid-er-elw ledled Cymru. 

Rydyn ni’n canolbwyntio ar bwrpas gofal maeth, dim elw gofal maeth, ac mae ein tîm wedi ymrwymo i helpu pob plentyn yn ein hardal leol sydd ein hangen ni. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddod o hyd i ofalwr maeth sy’n berffaith iddyn nhw, gan eu cadw yn eu cymuned, eu hysgol a ger eu teulu os oes modd.

Rydyn ni’n credu mewn creu dyfodol diogel a sefydlog i bob plentyn lleol. Dyna sydd bwysicaf.

A mum and her son playing in the sand on the beach

ein cenhadaeth

Ar hyn o bryd ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae yna blant a phobl ifanc sydd angen ein cariad a’n cefnogaeth, a’ch cartref sefydlog chi.

Maen nhw’n bobl ifanc yn eu harddegau, yn rhieni ifanc, yn blant bach, yn fabis ac yn frodyr a chwiorydd – pob un â’i straeon i’w hadrodd. Ond i bob plentyn a pherson ifanc, mae ein nod yr un fath: darparu dyfodol gwell iddyn nhw.

Boy raises arms in victory while mum supports

ein cefnogaeth

Mae ein tîm yn gweithio gyda chi fel rhwydwaith cefnogi cyflawn, gan eich cefnogi chi a’r plentyn sydd yn eich gofal. Mae gennyn ni dîm o arbenigwyr y tu ôl i ni hefyd, sy’n cynnig cyngor ac yn arwain y ddau ohonoch chi ar eich taith drwy ofal maeth.

Pryd bynnag y byddwch chi’n barod i gychwyn ar eich taith faethu, rydyn ni yma i’ch helpu chi i gael y gorau o’r profiad unigryw hwn sy’n newid bywydau.

Family walking on the beach

ein ffyrdd o weithio

Mae cydweithio â chi a’r gymuned leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn creu cysylltiadau gydol oes. Dyma sut rydyn ni’n dewis gweithio. Rydyn ni’n hyderus yn ein dull o weithredu fel tîm ac rydyn ni’n teimlo bod gweithio fel rhan o’ch cymuned yn gwneud byd o wahaniaeth i’r plant sydd yn byw ynddi.

Mae pob plentyn rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn wahanol, ac felly hefyd ein gofalwyr maeth. Felly, fel tîm, rydyn ni’n dathlu anghenion unigol pawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Mae ein profiad ni’n dangos bod hyn yn helpu i sefydlu’r twf a’r datblygiad gorau posibl ar gyfer pob plentyn.

Family playing in the sand on the beach

eich dewis

Os byddwch chi’n dewis ymuno â’n tîm ym Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr, byddwch chi’n dewis gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ymroddedig. Mae’n golygu bod yn rhan o dîm o bobl go iawn sy’n byw yn eich cymuned chi, ac sy’n ddeall realiti bywyd bob dydd.

Byddwn ni’n cynnig y lefel orau bosibl o arweiniad, hyfforddiant a lwfansau ariannol i’ch helpu chi ar eich taith. Dysgwch fwy am y manteision amrywiol a chystadleuol rydyn ni’n eu cynnig, yma.

Cymerwch y cam cyntaf heddiw drwy lenwi’r ffurflen isod.

Family walking away from the camera on the beach

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni heddiw

  • Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Pen-y bont ar Ogwr yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.